Algemene voorwaarden

  1. Algemeen Lief met Lef Coaching en begeleiding voor elk gezin, is opgericht voor kinderen, jongeren en hun (bonus)ouders, door Mieke Wamelink, gevestigd in Aalten en ingeschreven onder nummer 68875584 bij de Kamer van Koophandel.
  2. Verhindering Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afgezegd wordt, de voor u gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij te laat komen of afzeggen binnen 24 uur zullen de kosten voor de geplande afspraak in rekening worden gebracht. Wanneer de vergoeding via de Jeugdwet of WMO loopt en er is sprake van verhindering of afzeggen binnen 24 uur, zullen de gemaakte kosten aan u persoonlijk gefactureerd worden. Tijdig verzetten van de afspraak is natuurlijk altijd mogelijk.
  3. Tarieven Het is aan te bevelen dat u op de hoogte bent van de kosten, na te lezen onder het hoofdstukje tarieven op de website of in het aanbod op maat op te vragen bij Lief met Lef Coaching. Ook kunt u hier meer lezen over eventuele stappen in verband met mogelijke vergoedingen bij uw zorgverzekeraar of gemeente. Overleg, telefonisch, per what’s app, sms, skype of per mail, voorbereiding, materiaal is bij de begeleiding van de cliënt inbegrepen.

Wanneer u besluit niet in te gaan op het aanbod op maat, zullen alleen de gemaakte onkosten van het orïentatiegesprek aan u gefactureerd worden.

  1. Betalingsvoorwaarden Voor de betaling ontvangt u voorafgaand aan de coaching een factuur. De ouder/verzorger van het kind of de cliënt verplicht zich de betaling binnen 8 dagen na de factuurdatum zelf bij te schrijven op de rekening NL57RABO0320217272 t.a.v M Wamelink

Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, stuurt de administratie van Lief met Lef Coaching een betalingsherinnering. Indien ouders/verzorgers van het kind of de cliënt niet binnen 8 dagen na datum van betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Lief met Lef Coaching gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten en rente in rekening te brengen.

Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van M. Wamelink zijn wij genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

Bij betalingsachterstand is Lief met Lef Caoching gerechtigd verdere behandeling op te schorten, totdat de ouders/verzorgers van het kind of de cliënt aan hun betalingsverplichtingen hebben voldaan.

  1. Aansprakelijkheid Voor lichamelijke en psychische klachten, raadt Lief met Lef Coaching u eerst aan om contact op te nemen met uw huisarts.

Lief met Lef Coaching sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Lief met Lef Coaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lief met Lef Coaching.

  1. Vertrouwelijkheid Lief met Lef Coaching verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
  2. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar Het begeleiden en coachen van kinderen tot 16 jaar is gehouden aan de wettelijke regel dat voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. Lief met Lef Coaching kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

  1. Verslag Op verzoek van de cliënt of de ouders van de cliënt kan er een schriftelijk verslag naar derden (bijvoorbeeld school of werk) worden gemaakt. Dit verslag wordt door Lief met Lef coaching zelf gemaakt.
  2. Regels rond een afspraak voor kinderen De ouder/verzorger dient tijdens een consult met  kind(eren) telefonisch bereikbaar te zijn. Na een sessie is er eventueel even kort de gelegenheid voor de ouders om te zien wat uw kind heeft gedaan of gemaakt. Na een aantal sessies volgt het evaluatiegesprek met de ouders, waar we de vorderingen van uw kind bespreken.
  3. Vindplaats en wijzigingen voorwaarden  Deze algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van Lief met Lef Coaching https://liefmetlefcoaching.nl/algemene-voorwaarden/ Van toepassing is steeds de versie die gold ten tijden van het tot stand komen van de overeenkomst.